De tijdsbestedingsmeting is uitgevoerd door respondenten een dagboek in te laten vullen: 91% van de respondenten deed dit zelfstandig in een online dagboek, de overige 9% werd telefonisch ondervraagd over de voorgaande dag. Alle respondenten is gevraagd het dagboek zeven dagen lang in te vullen (met een minimum van vier dagen). In totaal werd van 97% van de respondenten zeven dagen vastgelegd, de overige respondenten hebben het dagboek 4-6 dagen bijgehouden.

Opzet

De opzet van Media:Tijd is tussen de twee metingen grotendeels ongewijzigd gebleven. Respondenten is gevraagd om in het dagboek hun tijdsbesteding in tijdvakken van 10 minuten in te vullen, waarbij alle activiteiten moesten worden vermeld die langer dan vijf minuten duurden. Respondenten konden kiezen uit vooraf gedefinieerde activiteiten op basis van gesloten codelijsten. Deze codelijsten zijn op bepaalde punten geüpdatet, waarbij met name de genoemde voorbeelden zijn geactualiseerd (voor inhoudelijke wijzigingen in de codes, zie de leeswijzer aan het einde van dit document). Voor de hele dag werd de locatie en één algemene activiteit, zoals slapen, werken, eten of media, vastgelegd. Daarnaast konden tegelijkertijd tot drie media-activiteiten worden opgegeven, inclusief het apparaat waarop een medium werd geconsumeerd.

Werving

Respondenten zijn geworven uit het bereiksonderzoek van NOM; een groot aantal sociaaldemografische gegevens en informatie over het mediagebruik waren daarom al bekend, zodat de vragenlijst in omvang beperkt kon worden. Het betreft respondenten die via een verse adressensteekproef zijn geworven. Omdat ten opzichte van 2013 de steekproef van het NOM-onderzoek is verlaagd, was het niet mogelijk om uit deze groep het gewenste aantal respondenten voor Media:Tijd te werven. Daarom is aanvullend een deel van de respondenten benaderd die aan de vorige meting van Media:Tijd hebben meegewerkt. Zij werden per e-mail, telefonisch of per brief benaderd om mee te werken aan Media:Tijd. Voorafgaand aan het invullen van het dagboek werd een vragenlijst met achtergrondkenmerken afgenomen.

Veldwerk

Het tijdbestedingsonderzoek is gedurende vijf weken uitgevoerd in de periode van 14 september tot en met 18 oktober 2015. De populatie bestaat uit personen van 13 jaar of ouder in particuliere huishoudens in Nederland. 12.100 respondenten zijn benaderd met het verzoek om medewerking. 39% van de benaderde respondenten heeft toegezegd aan het onderzoek mee te werken; 94% van deze toezeggers (37% van de responsbasis) vulde vervolgens de vragenlijst in en 66% van de toezeggers (24% van de responsbasis) vulde uiteindelijk ook minstens vier dagen in het dagboek in.

Voor Media:Tijd 2015 hebben 2.953 respondenten vier dagen of meer een dagboek over hun tijdbesteding ingevuld, waarvan 596 herbenaderde respondenten. Gerekend vanaf de responsbasis van de verse adressensteekproef van het NOM-onderzoek bedraagt de respons 7%. Voor de rapportage zijn alleen respondenten gebruikt die het dagboek nauwkeurig genoeg hebben ingevuld, bepaald op basis van dezelfde validatieregels als in de vorige rapportage. De uiteindelijke rapportage is gebaseerd op 2.904 respondenten.

Weging

De verzamelde gegevens zijn na de validatie per dag gewogen en geprojecteerd naar de populatie 13+: 14.145.000 personen. De weegnormen zijn afkomstig uit de MOA Gouden Standaard 2014 (met betrekking tot geslacht, leeftijd, regio en opleiding) en MSS 2014 (internettoegang).